HOTEL U DALIBORKY


Hotel má kapacitu 7 pokojů (16 lůžek včetně přistýlek) s vlastním sociálním zařízením, WC, sprchovým koutem nebo vanou, fénem. Standardně jsou pokoje vybaveny TV+SAT, vysokorychlostním internetovým připojením, minibarem a bezpečnostním safem. Cena ubytování zahrnuje snídani, posilovnu s vybavením, kávovar na přípravu espressa a knihovnu. Připlatit lze praní a žehlení prádla.

Naše pokoje


Pokoj č. 1
(manželské postele) s vlastní pavlačí a výhledem na České středohoří, 29,04 m2

Pokoj č. 2
(oddělené postele + přistýlka), 29,28 m2

Pokoj č. 3
(manželské postele), 26,64 m2

Pokoj č. 4
(oddělené postele + kuchyňka + vana) výhled na České středohoří, 32,42 m2

Pokoj č. 5
(oddělené postele), 34,16 m2

Pokoj č. 6
(manželské postele + dětská postýlka + přistýlka + malá kuchyň + vana), 46,15 m2

 

Pokoj č. 0
jednolůžkový pokoj s výhledem na České středohoří, 30,84 m2

 

OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY


OBECNÉ POBYTOVÉ PODMÍNKY:

• Ubytování na pokojích je možné od 14:00 hodin nebo v jiný čas po předchozí telefonické domluvě.
• Vyklizení pokojů v den odjezdu do 10:00 hodin.

UBYTOVACÍ ŘÁD:

* Ubytovatel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.

* Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat nejpozději do 14 hodin nebo v jiný čas po předchozí telefonické domluvě. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.

* Host užívá hotelový pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10 hodin. Do té doby musí pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den.

* Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

* Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb ubytovacího zařízení.

* Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Pokud host zaplatí zálohu na pobyt či za čerpání služeb, bude z této zálohy přednostně hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil.

* V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastní elektrospotřebiče, kromě těch, které slouží hostům k jejich osobní hygieně.

* Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit na recepci ubytovacího zařízení. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.

* Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. Na pokojích a ve všech interiérech je zakázáno kouřit.

* V době od 22 hodin do 7 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid.

* Ubytovatel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.

* Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při nástupu k pobytu či ukončení pobytu. Ceník ubytování a služeb je vystaven v recepci a na webových stránkách hotelu. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby. Stížnosti hostů, případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá recepční ubytovacího zařízení.

STORNO PODMÍNKY PŘI ZRUŠENÍ POBYTU:
Ubytovací zařízení nepožaduje STORNO POPLATKY při zrušení rezervace.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


(„podmínky“)

POUŽITÉ POJMY:

Správce dat: Hotel U Daliborky ***, Hilbertova 58, 440 01 Louny
(provozovatel: firma K. B. SUPPORT s.r.o., Platanová 2819, 440 01 Louny, korespondenční adresa: U Zastávky 2902, 440 01 Louny (dále „Hotel“)
Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele
Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

2. Hotel se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST

1. Hotel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Hotel povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:

a. Recepční hotelu

b. Majitel hotelu

c. Účetní

3. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Hotelem. Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:

a. Hotelový systém

b. Provozovatel hotelu

c. Účetní a ekonomická firma daňového poradce

4. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.

INFORMACE O ZÁKAZNÍCÍCH

1. Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.

2. Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v kartě hosta v hotelovém systému, v domovní knize a evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v zabezpečených prostorách, zamykací skříni. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Hotel smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Hotel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

2. Hotel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Hotelu, které budou mít Hotelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;

b) osobní údaje budou zpracovávány na území České republiky;

c) Hotel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;

d) učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

3. Hotel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Hotelem stanoveném a odpovídajícím pokynům Hotelu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Hotelu.

Datum poslední aktualizace: V Lounech dne 24. 5. 2018